توسعه خط لوله

توسعه و را اندازی خطوط انتقال انرژی بر بستر دریا و خشکی

جزییات توسعه خط لوله