1

مشاور سرمایه گذاری

خدمات مشاوره تخصصی در حوزه نفت و پترو شیمی می باشیم

2

زیرساخت صنعتی

تجهیز و راه اندازی کارگاه و کارخانه حوزه نفت و گاز و پتروشیمی

3

توسعه خط لوله

توسعه و را اندازی خطوط انتقال انرژی بر بستر دریا و خشکی

4

تجارت بازرگانی

تهیه و انتقال تجهیزات و تکنولوژی چرخه صنعت پتروشیمی و نفت و گاز